Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ”

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ”
Tên file 1757.pdf
Link download Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ”
Ngày 2015-02-27 12:34:39