LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
AThanh
 TỔNG GIÁM ĐỐC
Tống Ngọc Thanh
ĐT cơ quan:02436740668
Email:tngocthanh@monre.gov.vn
AHa
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hà
ĐT cơ quan: 024 36740888
Email:nnha@monre.gov.vn
AThanh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Đức Huy
ĐT cơ quan: 024 32127135
Email: tdhuy@monre.gov.vn
AThong
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Huy Thông
ĐT cơ quan: 024 32127134
Email: phthong_vepf@monre.gov.vn
CƠ CẤU TỔ CHỨC

sơ đồ nawapi