Thông tư 16 quy định định múc kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.

Xem chi tiết thông tư tại đây: