Thông tư 65 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Xem chi tiết tại đây: