Thông tư 19 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết tại đây: