Thông tư 65 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu,...

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

Thông tư 19 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc...

Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành...

Thông tư 16 quy định định múc kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý...

Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền...

Thông tư 17 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ...

Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT  Ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc...

Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan...

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài...

Thông tư 14/2023/TT-BTNMT

Thông tư số 14 năm 2023 ngày 16 tháng 10 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên...

Thông tư số 13/2023/TT-BNV

Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Xem chi...

Thông tư 09/2023/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ...

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí...

Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2023 hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào...

Thông tư 01/2023/TT-VPCP

Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 04 năm 2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ...