Thông tư 25/2023/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình quốc gia phát triển công...

Thông tư 25/2023/TT-BKHCN  ngày 29 tháng 12 năm 2023 quy định quản lý chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm...

Thong tư 29/2023 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm...

Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT  Quy định kỹ thuật đối với các hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự đông. Xem chi tiết...

Thông tư 27 năm 2023

Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy...

Thông tư 26 năm 2023

Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023  Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với...

Thông tư 25 năm 2023

Thông tư số 25/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ...

Thông tư 24 năm 2023

Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng...

Thông tư 65 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu,...

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

Thông tư 19 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc...

Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành...

Thông tư 16 quy định định múc kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý...

Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền...

Thông tư 17 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ...

Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT  Ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc...