303/TNNQG-VP v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Ngày Đại Dương thế giới năm 2023

Thực hiện Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/06), Ngày Đại dương thế giới (08/06) năm 2023, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dụng.

Xem chi tiết công văn tại đây: