Tại sao phải xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh?

Câu hỏi: Tại sao phải xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh?

Trả lời:

Cần thiết phải xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh vì:

Trong hơn 15 năm qua, Nhà nước ta đã quan tâm nhiều đến việc cải thiện dịch vụ hành chính trong giải quyết mối quan hệ với tổ chức và công dân thông qua Chương trình tổng thể về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai và thuận tiện cho người dân. Có thể kể đến như: Nghị quyết 38-CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức; Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” ở các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương được ban hành theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế cho Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg nhằm hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện cơ chế “một cửa” cho phù hợp với từng loại thủ tục hành chính.

Sau khi phân tích, đánh giá các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện; các tài liệu về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ, Vụ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất xây dựng các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho các loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiệm vụ xây dựng “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh”.

Việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của nhiệm vụ này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của Bộ hàng năm. Để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ đối với loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước này. Đặc biệt là trong lĩnh vực đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên nước việc thực hiện đề tài ” Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh” là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông.

Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông: đây là bộ tiêu chí, chỉ số đầu tiên về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông, do đó sẽ góp phần làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông. Đây sẽ là căn cứ cho việc giám sát, kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông, của Bộ, phục vụ giao trực tiếp hoặc đặt hàng các nhiệm vụ này, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường và xã hội hóa công tác lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông