Để nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng nam sông Hậu cần thực hiện các nội dung gì ?

Trả lời:

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong quy hoạch phân bổ nguồn nước.

Nội dung 2: Nghiên cứu tổng hợp, phân tích các nguồn tài liệu hiện có để xây dựng tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu.

Nội dung 3: Điều tra, khảo sát thu thập, bổ sung thông tin, số liệu phục vụ xây dựng tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu.

Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến sử dụng bền vững của tài nguyên đất và nước.

Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ quy hoạch tài nguyên nước.

Nội dung 6: Nghiên cứu đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu.

Nội dung 7: Áp dụng các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong quy hoạch phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu.

Nội dung 8: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tính toán phân bổ nguồn nước từ bộ chỉ số bền vững tích hợp tài nguyên đất và nước.

Từ nội dung 1 đến nội dung 5 đề tài thực hiện mục tiêu số 1, đó là nghiên cứu tổng quan về tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước, tài nguyên đất và quy hoạch phân bổ trong quy hoạch phân bổ nguồn nước trên thế giới và Việt Nam. Từ đó nghiên cứu tổng hợp, tổng hợp các nguồn tài liệu hiện có, điều tra thu thập, bổ sung thông tin số liệu còn thiếu để phục vụ tính toán, xây dựng bộ chỉ số trong quy hoạch phân bổ. Để xây dựng được bộ chỉ số, đề tài cần nghiên cứu đánh giá tác động các yếu tố tác động đến tài nguyên nước và đất bao gồm các yếu tố tự nhiên, nhân tạo và từ đó xây dựng từng nhóm các chỉ số để áp dụng cho quy hoạch phân bổ tài nguyên nước.

Từ nội dung 6 đến nội dung 8 thực hiện mục tiêu số 2 của Đề tài, đó là xem xét nghiên cứu, đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu, áp dụng chỉ số trong quy hoạch phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật để tính toán bộ chỉ số.

Tính kết nối kế thừa của các nhiệm vụ

Trong khuôn khổ phối hợp thực hiện dự án VIWAT Planning với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) về bảo vệ nguồn nước và tài nguyên đất ĐBSCL, khu vực triển khai của Dự án là vùng Nam sông Hậu nên đề tài có thể phối hợp, tiếp thu, kế thừa, các nguồn lực về dữ liệu cũng như nền tảng khoa học kỹ thuật, và tận dụng những kết quả nghiên cứu đã có từ dự án.

Mặt khác cụm đề tài VIWAT do Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia (Trung tâm) thực hiện gồm 3 đề tài ĐTĐL.CN- 44/18, ĐTĐL.CN – 45/18, ĐTĐL.CN – 46/18 nên đề tài có sự kết nối và tính kế thừa với hai đề tài còn lại.

Đồng thời trong năm 2021-2022, Trung tâm được Bộ giao Nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nhiệm vụ) trình chính phủ phê duyệt. Do vậy đề tài đã kết hợp với Nhiệm vụ nghiên cứu để thực hiện việc phân vùng quy hoạch, xác định các chỉ số, đề xuất các phương án phân bổ nguồn nước trên cơ sở tích hợp sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước và đất.

Như vậy, cụ thể đề tài đã kết hợp và kế thừa các nội dung như sau:

+ Đề tài tiếp nhận tài liệu và bộ chỉ số ban đầu được chuyển giao, nghiên cứu từ Đối tác Đức để phục vụ xây dựng bộ chỉ số sử dụng tích hợp bền vững tài nguyên nước và đất áp dụng cho quy hoạch phân bổ. Đề tài cùng nghiên cứu với Đối tác Đức để tham khảo phương pháp tính toán, tận dụng kinh nghiệm và ý kiến chuyên gia quốc tế để xây dựng bộ chỉ số, tính toán phân bổ nguồn nước và tính toán đánh giá các chỉ số cho khu vực Nam sông Hậu.

+ Kế thừa bộ công cụ mô hình toán của Đề tài ĐTĐL.CN – 44/18: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” để xây dựng mô hình toán cho khu vực Nam sông Hậu và tính toán các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất.

+ Kế thừa thông tin tài liệu từ Nhiệm vụ Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long và các nhiệm vụ, đề tài đã thực hiện trên lưu vực để bổ trợ cho thông tin dữ liệu phục vụ đề tài. Trong các cuộc hội thảo của Nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các thành viên đề tài đều tham gia và tham khảo được nhiều ý kiến chuyên gia bổ ích phục vụ cho đề tài.

+ Cùng nghiên cứu, thực hiện với Nhiệm vụ Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long về việc phân vùng quy hoạch, xác định các chỉ số, đề xuất các phương án phân bổ nguồn nước trên cơ sở tích hợp sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước và đất. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trao đổi, kế thừa và một số chỉ số được áp dụng đưa vào báo cáo trong Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước của Nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ chỉ số bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ cho quy hoạch phân bổ tài nguyên nước nên nhóm nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số theo các nội dung đã được hướng dẫn của Thông tư 04/2020/TT-BTNMT ngày 3 tháng 6 năm 2020 quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh nước (thay thế Thông tư 42)