Sản phẩm chủ yếu của dự án thành phần “Sử dụng công nghệ viễn thám để đánh giá hiện trạng, diễn biến khô hạn, xâm nhập mặn và tìm kiếm các nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”?

Dự án thành phần “Sử dụng công nghệ viễn thám để đánh giá hiện trạng, diễn biến khô hạn, xâm nhập mặn và tìm kiếm các nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” thuộc dự án tổng thể “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Cục Viễn thám quốc gia chủ trì thực hiện. Các đơn vị phối hợp bao gồm : Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Công nghệ thông tin.

Các Sản phẩm chủ yếu của dự án

1. Số liệu

– Bộ bình đồ ảnh viễn thám (dạng số) của dự án thành phần số 2;

2. Các báo cáo

Các báo cáo chuyên đề kết quả giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đánh giá gồm:

– Báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng lớp phủ mặt đất và tình hình sử dụng đất các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên (theo từng tỉnh, thành phố).

– Báo cáo đánh giá trạng thái mặt nước vùng dự án (theo khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

– Báo cáo đánh giá các vùng triển vọng chứa nước vùng dự án (theo khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

– Báo cáo tổng kết Dự án thành phần số 2 (sử dụng công nghệ viễn thám đánh giá hiện trạng diễn biến khô hạn và tìm kiếm nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

3. Bản đồ, sơ đồ

– Bản đồ nền thông tin địa lý các tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000. (hoàn thành trước khi các dự án tổ chức đi khảo sát, điều tra thực địa);

– Bản đồ lớp phủ mặt đất và bản đồ thông tin hiện trạng sử dụng đất (năm 2017) các tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000;

– Bản đồ trạng thái mặt nước tỷ lệ 1/100.000;

– Bản đồ phân vùng tiềm năng chứa nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000.

4. Cơ sở dữ liệu (dạng số)

– Dữ liệu nền thông tin địa lý khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên các tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000.

– Dữ liệu lớp phủ mặt đất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên các tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000.

5. Các tài liệu, hoạt động phối hợp với các dự án thành phần khác

– Là sản phẩm đầu vào đáp ứng công tác khảo sát, điều tra thực địa của các dự án thành phần.

– Cung cấp dữ liệu, tài liệu giúp các dự án thành phần có cơ sở thực hiện tốt dự án tổng thể.

– Bổ sung số liệu, các tiêu chí, khoanh vùng định hướng cho các dự án thành phần thực hiện đúng mục tiêu, đúng hướng, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, đáp ứng tốt mục tiêu của dự án tổng thể.

– Hỗ trơ, cung cấp dữ liệu để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu toàn bộ dự án;

– Cung cấp số liệu để các dự án hoàn thành các báo cáo sau:

+ Báo cáo kết quả tổng hợp, chỉnh lý số liệu hiện trạng công trình khai thác và cung cấp nước vùng Dự án;

+ Báo cáo kết quả lập bản đồ tài nguyên nước mặt, nước dưới đất tỉ lệ 1:100.000 vùng dự án;

+ Báo cáo kết quả lập bản đồ tài nguyên nước mặt, nước dưới đất tỉ lệ 1:50.000 các khu vực trọng điểm và tiểu lưu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn vùng dự án;

+ Báo cáo kết quả lập bản đồ định hướng khai thác nước mặt, nước dưới đất tỉ lệ 1:100.000 vùng dự án;

+ Báo cáo kết quả lập bản đồ quy hoạch khai thác sử dụng nước tỉ lệ 1:100.000 vùng dự án.