Những thuận lợi, khó khăn gặp phải khi thực hiện Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước”tỉnh Lạng Sơn là gì?

Qua thực tế thi công điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước chúng tôi rút ra một số vấn đề cần giải quyết cho các vùng thi công giai đoạn tiếp theo như sau:

– Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh thuộc vùng núi cao nên giao thông đi lại khó khăn;

– Một số vùng có cấu trúc địa chất phức tạp, có rất nhiều hang karst dạng hang treo, hang bùn không chứa nước.

– Nguồn vốn ngân sách cấp không đáp ứng tiến độ thi công theo Quyết định phê duyệt dự án nên tiến độ còn chậm.

Thuận lợi:

+ Dự án được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia trong quá tình triển khai thực hiện dự án.

+ Chủ nhiệm hợp phần dự án theo sát và nắm chắc mục tiêu nhiệm vụ dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị thi công ngoài thực địa cũng như công tác văn phòng, đề xuất việc thi công, ngừng thi công một cách hợp lý.

+ Lãnh đạo Trung tâm, các phòng ban chuyên môn của Trung tâm luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao trong quá trình thi công, quyết định điều chỉnh khối lượng các dạng công tác phù hợp với điều kiện của vùng nghiên cứu, đảm bảo mục đích nghiên cứu dự án và chất lượng sản phẩm.

+ Lực lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp thực hiện dự án có trình độ chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm trong thi công; máy móc thiết bị được chuẩn bị tốt.