Những điểm nổi bật trong nhiệm vụ chính của dự án “ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực nam trung bộ và tây nguyên”?

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc vùng khô hạn nhất ở nước ta, ở khu vực này, hệ thống sông suối tuy khá phát triển nhưng do địa hình dốc, chiều dài dòng chảy ngắn nên vào mùa mưa thường chảy xiết, còn vào mùa khô thì hầu như khô kiệt, do đó nguồn nước mặt hạn chế. Mùa mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ ngắn, chỉ có 4 tháng, lượng mưa thấp; mùa khô kéo dài đến 8 tháng với lượng bốc hơi cao hơn lượng mưa dẫn đến lượng nước mưa cung cấp cho nước dưới đất cũng hạn chế nên nước dưới đất cũng thuộc loại nghèo.

Trong những năm gần đây, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên luôn phải hứng chịu những thiệt hại do khô hạn, xâm nhập mặn gây ra với mức độ ngày càng khốc liệt, nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thiếu hụt trầm trọng, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Hàng năm, mặc dù Nhà nước đã có những giải pháp tình thế để cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho dân ở những vùng đặc biệt khô hạn nhưng nguy cơ thiếu hụt về nguồn nước ở đây luôn hiện hữu, nhất là trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng rất rõ nét.

Chính vì vậy việc điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khả năng khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá được tổng thể nguồn nước và thực trạng, nhu cầu khai thác sử dụng nước, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Kết quả của Dự án là cơ sở đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý nhằm giải quyết hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất luôn thường trực khi mùa khô đến, đồng thời để bảo đảm an ninh nguồn nước cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Dự án có các nhiệm vụ chính sau:

– Thu thập, rà soát, tổng hợp dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng dự án;

– Điều tra hiện trạng các công trình khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ;

– Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Hội thảo lấy ý kiến trong quá trình thực hiện Dự án;

– Xây dựng các báo cáo, thuyết minh.