Mục tiêu và nhiệm vụ, khối lượng thực hiện của dự án thành phần “ Tăng cường quan trắc phục vụ dự báo cảnh báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” bao gồm những gì?

Dự án thành phần “ Tăng cường quan trắc phục vụ dự báo cảnh báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chủ trì thực hiện. Đơn vị phối hợp bao gồm: Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Dự án có các mục tiêu sau:

Mục tiêu cụ thể của dự án là giải quyết một phần nhiệm vụ của Dự án tổng thể, trong đó chủ yếu tập trung tăng cường công tác quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, bao gồm lưu lượng dòng chảy kiệt tại các vị trí trọng yếu trên các sông nhánh cấp 1 và sông chính mà chưa có trạm đo lưu lượng và đo độ mặn theo dọc các cửa sông trong vùng dự án (từ Đà nẵng đến Bình Thuận), đảm bảo cung cấp số liệu cho các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

Nội dung và khối lượng thực hiện chủ yếu:

– Khảo sát, lập hồ sơ vị trí đo đạc, bao gồm:

+ Khảo sát các tuyến đo mặn dọc theo các sông ven biển khu vực Nam Trung Bộ, bao gồm: sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ, sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Kôn, sông Hà Thanh, sông lại Giang, sông Ba, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang, sông Cà Ty, sông Cái Phan thiết;

+ Khảo sát lập hồ sơ các vị trí đo lưu lượng kiệt tại sông nhánh cấp I và sông chính chưa có trạm đo lưu lượng;

– Đo đạc thu thập số liệu

+ Điều tra lưu lượng dòng chảy tại các vị trí trọng yếu trên các nhánh sông cấp 1 và sông chính trong vùng dự án, mà chưa có trạm đo lưu lượng nước.

+ Đo khảo sát độ mặn dọc theo các sông ven biển thuộc khu vực Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận).

– Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác khảo sát, đo đạc số liệu khí tượng thủy văn, xâm nhập mặn, diễn biến lưu lượng dòng chảy kiệt.

– Phối hợp với các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể để hoàn thành các nội dung có liên quan đến dự án thành phần khác.

Sản phẩm chủ yếu của dự án:

– Bộ hồ sơ, tài liệu điều tra khảo sát xác định vị trí điều tra dòng chảy kiệt các tỉnh thuộc khu vực dự án (khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Trung Bộ);

– Bộ hồ sơ, tài liệu điều tra khảo sát xác định vị trí khảo sát độ mặn các sông ven biển thuộc khu vực Nam Trung Bộ;

– Bộ số liệu điều tra dòng chảy kiệt tại các vị trí điều tra thuộc khu vực dự án (khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Trung Bộ).

– Bộ số liệu điều tra độ mặn tại các vị trí dọc theo 16 tuyến cửa sông khu vực Nam Trung Bộ.

– Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án, các thông tin về hạn hán, xâm nhập mặn, khu vực dự án đã thực hiện.