Điều kiện của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước

Câu hỏi

Xin cho biết Điều kiện của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước theo các quy định hiện hành của pháp luật?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Tài nguyên nước năm 2012, Điều 23 có quy định cụ thể điều kiện của đơn vị lập quy hoạch tài nguyên nước như sau:

1. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước phải có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện về số lượng, năng lực chuyên môn của cá nhân tham gia lập quy hoạch tài nguyên nước, năng lực quản lý và các điều kiện kỹ thuật phù hợp với công việc đảm nhận.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước. (Nghiên cứu nội dung Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).