Các chức năng chính của phần mềm “Hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước” phục vụ việc nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia là gì?

Câu hỏi: Các chức năng chính của phần mềm “Hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước” phục vụ việc nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia là gì?

Trả lời:

Dựa vào những nội dung, phương pháp nghiên cứu, trên cơ sở phần mềm cũ QTQG, phần mềm “Hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước” có các chức năng chính được xây dựng như sau:
a. Chức năng về hệ thống
– Chức năng đăng nhập luôn hiển thị và yêu cầu người dùng điền mật khẩu mỗi khi chương trình được khởi chạy. Người sử dụng cần tài khoản và mật khẩu từ phần mềm quan trắc quốc gia. Có 2 cấp phân quyền ở đây là “Nhân viên” và “Quản trị hệ thống”

c18_1

– Cập nhật mực nước hạ thấp cho phép(Hcp) cho từng các công trình: Có thể cập nhập từ tệp dữ liệu excel hoặc nhập trực tiếp vào phần mềm
– Cập nhật các tiêu chuẩn cho phép của các nguyên tố hóa học: tương tự như cập nhập mực nước hạ thấp cho phép, các tiêu chuẩn cũng có thể nhập trực tiếp bằng phần mềm hoặc từ tệp dữ liệu excel.
b. Chức năng về thống kê
– Thống kê đặc trưng mực nước/ lưu lượng các công trình vùng không ảnh hưởng triều
– Thống kê đặc trưng biên độ dao động mực nước ngày tại các công trình vùng ảnh hưởng triều dao động ngày
– Thống kê đặc trưng nhiệt độ nước các công trình quan trắc
– Thống kê các chỉ tiêu đa lượng
– Thống kê các chỉ tiêu vi lượng
– So sánh mực nước với hạ thấp cho phép
– So sánh chất lượng nước với tiêu chuẩn cho phép
c. Chức năng Số liệu nhiều năm
Chức năng xuất hóa học bao gồm 4 mục: xuất chất lượng nước theo thời gian của tất cả các thành phần hóa học hoặc theo từng kiểu phân tích (Đa lượng, vi lượng, sắt chuyên, nhiễm bẩn)
d. Chức năng Trợ giúp

c18_2

Chức năng này hướng dẫn cách sử dụng chương trình phần mềm