Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc mực nước và nhiệt độ nước dưới đất vùng ảnh hưởng của tưới

Đánh giá của văn phòng vùng với công tác thu thập số liệu của quan trắc viên: Chất lượng tài liệu mực nước và nhiệt độ của công trình quan trắc được văn phòng vùng đánh giá theo điểm dựa vào 5 tiêu chí là: đảm bảo khối lượng quan trắc, thực hiện quan trắc đúng theo thông tư 19/2013/TT – BTNMT, máy móc và thiết bị quan trắc, tính chính xác của tài liệu quan trắc, sổ nhật ký quan trắc hàng tháng. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, mỗi tiêu chí được đánh giá với điểm số khác nhau phụ thuộc mức độ quan trọng của tiêu chí.

ng24

Tiêu chí 1: Đảm bảo khối lượng quan trắc (40 điểm)

a- Thực hiện quan trắc đầy đủ các yếu tố mực nước, nhiệt độ: Nếu không quan trắc đầy đủ xếp loại kém, mỗi vi phạm về số liệu trừ 3 điểm

b- Giao nộp đầy đủ đúng thời hạn các tài liệu quan trắc: Chậm 1 ngày trừ 2 điểm

Tiêu chí 2: Thực hiện quan trắc đúng theo thông tư 19/2013/TT – BTNMT (15 điểm)

a- Quan trắc đúng chế độ: Nếu sai chế độ xếp loại kém

b- Ghi chép đầy đủ các thông tin theo mẫu thông tư: Không ghi đủ thông tin mỗi công trình trừ 1 điểm, bỏ quan trắc xếp loại kém

Tiêu chí 3: Máy móc và thiết bị quan trắc (15 điểm)

a- Nhiệt kế (5 điểm): Không chuẩn trừ 2 điểm, không đúng chủng loại trừ 2 điểm, không có dụng cụ thay trừ 1 điểm

b- Thiết bị quan trắc mực nước:

+ Đo thủ công: Không chuẩn xác trừ 4 điểm, không có dụng cụ thay trừ 1 điểm

+ Đo tự ghi: Không đúng vị trí cài đặt trừ 2 điểm, không chuẩn xác không được tính điểm

Tiêu chí 4: Tính chính xác của tài liệu quan trắc (20 điểm)

– Công trình có số liệu quan trắc sai thì mỗi công trình trừ 3 điểm, có hiện tượng giả tạo số liệu, xếp loại kém.

Tiêu chí 5: Sổ nhật ký quan trắc hàng tháng (10 điểm)

a- Ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ hạng mục theo quy định, số liệu không tẩy xoá: không đầy đủ trừ 2 điểm, không rõ ràng trừ 1 điểm

b- Số liệu được đối chiếu kiểm tra đảm bảo không sai sót, nghi ngờ bất hợp lý: Ghi chép sai trừ 2 điểm, giả mạo số liệu xếp loại kém

Xếp loại

ng25

Đánh giá của Trung tâm Cảnh Báo và dự báo tài nguyên nước (TTCB) đối với các văn phòng vùng (VPV): Để đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc nước dưới đất dựa vào các tiêu chí sau: đảm bảo đầy đủ số liệu đo đạc tại công trình quan trắc, thời gian giao nộp kết quả quan trắc, dữ liệu quan trắc file access, chỉnh lý tài liệu quan trắc của VPV. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, mỗi tiêu chí được đánh giá với điểm số khác nhau phụ thuộc mức độ quan trọng của tiêu chí.

ng26

Tiêu chí 1: Đảm bảo đầy đủ dữ liệu công trình quan trắc (40 điểm)

– Nộp số liệu chậm trừ 4 điểm

Tiêu chí 2: Thời gian giao nộp kết quả quan trắc (20 điểm)

– Giao nộp chậm một ngày trừ 4 điểm

Tiêu chí 3: Dữ liệu file access (20 điểm)

– Có hiện tượng giả tạo số liệu, xếp loại kém.

– Nhập số liệu sai sót, mỗi công trình sai trừ 2 điểm.

Tiêu chí 4: Chỉnh lý tài liệu quan trắc của VPV (20 điểm)

– Sai sót dữ liệu, mỗi công trình trừ 3 điểm

Xếp loại

ng27