Đề án: “Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện từ năm 2007 tới tháng 6 năm 2010.

Kết quả: Đã thực hiện các dạng công tác: thu thập tài liệu, khảo sát địa chất địa chất thủy văn, địa vật lý. Kết thúc thi công 9/21vùng với 34/80 lỗ khoan (theo Đề án đã được phê duyệt), hầu hết các lỗ khoan đều kết thúc ở độ sâu theo dự kiến và đúng đối tượng. Kết quả 20/34 lỗ khoan đã thi công có lưu lượng > 0,28 l/s (đạt 58,8%), trong đó 12  lỗ khoan có lưu lượng >1,0 l/s; 8 lỗ khoan có lưu lượng từ 0,28 đến 1l/s. Tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác nước và bàn giao cho địa phương quản lý 10 công trình và bàn giao 4 lỗ khoan tại xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại còn 6 công trình chưa tiến hành lắp đặt thiết bị khai thác và bàn giao cho địa phương quản lý.

Lưu lượng thực bơm của các giếng khoan tại các vùng đã thi công như sau:

Tỉnh Ninh Thuận:

– Vùng Ma Nới, huyện Ninh Sơn: 4/4 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 21,48 l/s, tương đương 1856 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 144m3/ngày);

– Vùng Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn: 2/4 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 2,4 l/s, tương đương 207 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 144m3/ngày);

– Vùng Phước Tân, huyện Bắc Ái: 1/3 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với lưu lượng thực bơm là 0,8 l/s, tương đương 70 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 96 m3/ngày);

– Vùng Phước Trung, huyện Bắc Ái: 3/4 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 1,0 l/s, tương đương 86,2 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 128 m3/ngày);

– Vùng Phước Thành, huyện Bắc Ái: 4/4 lỗ khoan không đạt lưu lượng khai thác (lưu lượng <0,28 l/s).

Tỉnh Bình Thuận:

– Vùng Sông Bình, huyện Bắc Bình: 3/4 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 3,05 l/s, tương đương 263 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 128 m3/ngày) riêng lỗ khoan SB3 hiện đang cấp nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Sông Bình, cơ sở Cầu Vượt (xem ảnh).

– Vùng Sông Phan, huyện Hàm Tân: 2/5 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 1,07 l/s, tương đương 92 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 144 m3/ngày).

– Vùng Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân: 4/4 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 4,83 l/s, tương đương 417 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 144 m3/ngày).

– Vùng Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong: 2/3 lỗ khoan đạt lưu lượng khai thác với tổng lưu lượng thực bơm là 3,4 l/s, tương đương 293 m3/ngày (mục tiêu trữ lượng của Đề án là 96 m3/ngày).

 

Đoàn Công tác của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước kiểm tra thực địa tại công trình SB3 Thôn cầu vượt, xã Sông Bình, Bắc Bình, Bình Thuận