Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương”

Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước dưới đất ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương”do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nguồn vốn KHCN) làm Chủ đầu tư, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2011 đến năm 2012, TS. Ngô Đức chân làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá tính bền vững của tài nguyên NDĐ dựa theo tiêu chí các chỉ số NDĐ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

2. Nhiệm vụ của đề tài:

– Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số NDĐ đang áp dụng phổ biến trên thế giới.

– Đánh giá tính bền vững tài nguyên NDĐ cho TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai theo các chỉ số NDĐ liên quan hoạt động khai thác sử dụng NDĐ.

– Nghiên cứu xây dựng quy trình thực hiện và quy chế thành lập các bản đồ chỉ số đánh giá tài nguyên nước.

3. Kết quả đạt được:

– Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số NDĐ bao gồm 10 chỉ số do UNESCO đề xuất đã áp dụng tại nhiều nước và châu lục.

Kết quả của đề tài đã chọn lựa, nghiên cứu và tính toán xác định được 6 chỉ số NDĐ thích hợp trong điều kiện Việt Nam và vận dụng trong đánh giá tính bền vững do khai thác NDĐ. Đã phân chia lãnh thổ cho TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai theo các chỉ số NDĐ thành những khu vực có tính bền vững tài nguyên NDĐ nhằm định hướng cho công tác quản lý và khai thác hợp lý.

– Trên cơ sở xây dựng các bản đồ tài nguyên NDĐ tỷ lệ 1:100.000 và kết quả đánh giá tính bền vững NDĐ đã được, đề tài đã xây dựng thành công 06 bản đồ chỉ số bền vững NDĐ tỷ lệ 1:100.000 (cho 06 chỉ số tương ứng) và  01 bản đồ chỉ số đánh giá tổng hợp tỷ lệ 1:100.000.

Thông qua các nghiên cứu, bước đầu đề tài cũng đã đề xuất được quy trình thực hiện các bản đồ chỉ số NDĐ và hướng dẫn phương pháp kỹ thuật tính toán.