Đề án: “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Mộc Hoá, tỉnh Long An”

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2006, sau 4 năm thi công đề án đã thực hiện các công tác chủ yếu sau: khảo sát địa chất – địa chất thủy văn, khoan, bơm hút nước thí nghiệm, địa vật lý, lấy và phân tích mẫu, quan trắc động thái nước dưới đất. Các kết quả chính của đề án như sau:

Đã chính xác hoá các ranh mặn của các tầng chứa nước: Pleistocen trên (qp3), Pleistocen giữa – trên (qp2-3), Pleistocen dưới (qp1), Pliocen giữa (n22), Pliocen dưới (n21), Pliocen trên (n13).

Đề án thi công khoan, hút thí nghiệm được 08 lỗ khoan, đánh giá được mức độ giàu nước của từng lỗ khoan và tính được các thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước qua các lỗ khoan như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22): lỗ khoan MHG3

– Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21): 4 lỗ khoan: MHG1, MHG2, MHG5, MHG6, 

– Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen trên (n13): 3 lỗ khoan: MGH4, MHG7, MHG8.

Quá trình hút nước đã xác định được trữ lượng theo tài liệu bơm nước thí nghiệm của vùng nghiên cứu cấp C1 là 4.230,15 m3/ngày.

Để tăng hiệu quả công tác điều tra kết hợp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế, đã bàn giao cho địa phương 7/8 lỗ khoan (lỗ khoan MHG7 chưa bàn giao vì mặn) quản lý, khai thác sử dụng. Địa phương đã có thư cảm ơn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Ngoài các đề án nêu trên thì các Liên đoàn còn đang triển khai các dạng công tác đo vẽ địa chất – địa chất thuỷ văn, địa vật lý .v.v.. các đề án sau:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước mền Bắc đang thi công Đề án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”;

Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đang thi công các đề án: “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” và “ Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”

Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đang thi công các đề án: “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hoà, tỉnh Long An” và “Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Vị Thanh – Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.