Dự án “Điều tra và Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”

Dự án “Điều tra và Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013, ThS. Nguyễn Tiến Tùng, ThS. Trương Công Trường làm Chủ nhiệm dự án.

1. Mục tiêu của dự án:

– Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất) và xả thải vào nguồn nước trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Long.

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất) về số lượng và chất lượng.

– Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhiệm vụ của dự án, đề án, đề tài khoa học:

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: nước mưa, nước mặt và nước dưới đất.

– Điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mưa.

– Điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và nuôi trồng thủy sản).

– Điều tra chất lượng nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt và công nghiệp tập trung.

– Điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

– Điều tra hiện trạng xả nước thải và nguồn nước và hiện trạng chất lượng nước thải sau xử lý tại các công trình xả nước thải.

– Dự báo nhu cầu và những biến đổi bất lợi trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất).

– Nghiên cứu xây dựng các nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước.

– Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch tài nguyên nước.

– Thành lập các bản đồ về tài nguyên nước phục vụ cho công tác quản lý.

– Số hoá các bản đồ chuyên môn để lưu trữ, sử dụng, dễ cập nhật thông tin.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước.

– Lập các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết.

3. Kết quả đạt được:

– Dự án đã điều tra, đánh giá được hiện trạng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất), tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (nước mưa: 336.274 m3/năm, nước mặt: 63.849 m3/ngày, nước dưới đất: 33.091 m3/ngày).

– Tỉnh Vĩnh Long được chia thành 08 tiểu vùng quy hoạch theo địa giới hành chính. Dự án đã tính toán dự báo nhu cầu sử dụng tài nguyên nước và khả năng đáp ứng cho từng tiểu vùng quy hoạch đến năm 2015, 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

– Dự án xây dựng 03 kịch bản quy hoạch cho từng giai đoạn 2015, 2020 và 2030. Dựa trên các phân tích đánh giá về tính khả thi và phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã xác định kịch bản 03 là kịch bản chọn trong quy hoạch phân bổ tài nguyên nước.

– Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đã đề xuất bảy (7) nhóm giải pháp chung bao gồm: (1) nhóm giải pháp về chính sách, thể chế, phát luật; (2) nhóm giải pháp về đầu tư và kế hoạch hóa, (3) nhóm giải pháp tăng cường năng lực điều tra, đánh giá TNN, (4) nhóm giải pháp công nghệ, kỹ thuật, (5) nhóm giải pháp về phát triển TNN, (6) nhóm giải pháp về tăng cường năng lực và sự tham gia của các bên liên quan và (7) nhóm giải pháp về bảo vệ, cải tạo và phục hồi tài nguyên môi trường nước.

Để bảo đảm đạt được các mục tiêu đã đặt ra và hướng tới tầm nhìn đã định, từ 07 nhóm giải pháp trên, bản quy hoạch này đã đưa ra 18 đề xuất các biện pháp, chương trình, dự án nhằm cụ thể hóa nhóm giải pháp bao gồm: 12 đề xuất đối với quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt; 6 đề xuất đối với quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất và được phân kỳ thời gian, tiến độ thực hiện theo các giai đoạn tương ứng với kỳ quy hoạch.