Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Chủ trì thực hiện, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015, ông Phạm Kim Trạch làm Chủ nhiệm dự án.

1. Mục tiêu của dự án:

a. Mục tiêu tổng quát:

– Xác định điều kiện địa chất thuỷ văn, số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước hoặc phức hệ chứa nước lớn và có mức độ chi tiết tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:100.000.

– Tạo lập các thông tin, dữ liệu tài nguyên nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước; lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:100.000 phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu của các ngành, các địa phương.

– Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí giếng khoan điều tra có lưu lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khai thác.

b. Mục tiêu cụ thể:

– Xác định các đặc điểm và đặc trưng cơ bản của các phức hệ, tầng chứa nước; một số đặc điểm của các tầng chứa nước yếu, cách nước chủ yếu thuộc phạm vi điều tra, đánh giá.

– Đánh giá mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, khoanh vùng những khu vực có triển vọng khai thác nước dưới đất. Lập bản đồ tài liệu thực tế và bản đồ tài nguyên nước dưới đất.

– Đánh giá trữ lượng tiềm năng và xác định những đặc trưng cơ bản về sự phân bố của chúng trên phạm vi toàn vùng của từng tầng chứa nước chính.

– Đánh giá tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hóa học cơ bản, độ tổng khoáng hóa, loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất.

– Đánh giá chất lượng nguồn nước dưới đất.

– Xác định khả năng có thể khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất của tầng chứa nước cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở từng khu vực thuộc phạm vi dự án.

2. Nhiệm vụ của dự án:

Các nhiệm vụ chính của dự án gồm: Đo vẽ khảo sát tổng hợp ĐCTV tỷ lệ 1/100.000; khoan nghiên cứu ĐC-ĐCTV; đo địa vật lý (đo sâu điện và carota); đo trắc địa; lấy và phân tích các mẫu địa chất, mẫu nước; quan trắc động thái nước dưới đất; lập báo cáo tổng kết và báo cáo chuyên đề.