Home KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DL49

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP...

  Lưu vực sông Srê Pốk là một trong 10 hệ thống lưu vực sông lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước...

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...
IMG_4065_Copy

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử...

  Ngày 22/08/2017, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện đề tài...