Kon Tum: Phân vùng áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND phê duyệt dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh với 378 khu vực, có tổng diện tích 208,05km2 được phân bố tại các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, vùng hạn chế 1 có 269 khu vực với diện tích hạn chế 81,31 km2; Vùng hạn chế 3, có 61 khu vực, diện tích hạn chế 114,46 km2; Vùng hạn chế 4, có 14 khu vực, diện tích hạn chế 9,06 km2; Vùng hạn chế hỗn hợp (1-3), có 22 khu vực, diện tích hạn chế 2,37 km2; Vùng hạn chế hỗn hợp (1-4), có 12 khu vực, diện tích hạn chế 0,85 km2.

Vùng hạn chế 1 đối với khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung, nghĩa trang tập trung thì dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và thực hiện xử lý trám lấp giếng theo quy định; vùng liền kề không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới đối với khu vực liền kề kể từ đường biên của bãi chôn, lấp chất thải rắn tập trung, nghĩa trang tập trung…. Vùng hạn chế 3, không tiến hành cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; Vùng hạn chế hỗn hợp (1-3) và (1-4), việc áp dụng các biện pháp hạn chế được xem xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế 1, 3, 4 theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 3, 4….

Nguồn nước dưới đất có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất của người dân. Ảnh: Theo báo Kon Tum

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục và Bản đồ phân bố các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum theo đúng quy định pháp luật; Triển khai Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

UBND các huyện, thành phố tổ chức công khai Danh mục và Bản đồ phân bố các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum trên Trang thông tin điện tử của địa phương; Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn; Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất và việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn…

Nguồn: monre.gov.vn