Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βqp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 1.

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 1 Năm 2020 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Dự Báo Tài Nguyên Nươc Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 01 Năm 2020

There are no translations available.


Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 1 năm 2020 tại trạm Đức Xuyên:

* Số lượng nước

– Mực nước trung bình tháng 1 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48769cm, giảm 36cm so với tháng trước, không thay đổi so với tháng cùng kỳ năm 2020 và tăng 66cm so với giá trị tháng 1 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48768cm (ngày 07/01), giá trị nhỏ nhất là 48733cm (ngày 25/01).

– Tháng 1 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 2 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 1 là 39,0m3/s, giảm 33,0m3/s so với tháng trước, giảm 15,7m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2020 và giảm 11,2m3/s so với tháng 1 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 40,6m3/s (ngày 10/01), lưu lượng nước nhỏ nhất là 37,3m3/s (ngày 22/01).

– Trong tháng 1 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 104,3 triệu m3, giảm 88,3 triệu m3 so với tháng trước.

* Chất lượng nước

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy vào đầu tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương. Đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể phục vụ cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, nhất là hàm lượng Tổng Coliform.

Dự báo tổng lượng nước đến

Dựa trên số liệu dự báo lượng mưa của các tháng trong tháng 2 năm 2020 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy: tổng lượng mưa trong tháng 2, dao động phổ biến ở mức 5-10 mm. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến tại các vị trí trên lưu vực Srê Pốk trong tháng 2 năm 2020. Cụ thể như sau:

Bảng 1.1:        Dự báo tổng lượng nước đến tại các điểm dự báo trong tháng 2 năm 2020 trên lưu vực sông Srê Pốk (106 m3)

TT

Vị trí dự báo

TBNN (1981 – 2010)

Tổng lượng nước đến

1

Ia Bông

22,9 ±  0,1

2

Ia Drăng

41,9 ± 0,1

3

Ia Mơ

85,8 ± 0,2

4

Ea Lê

88,7 ± 0,1

5

Ya Hleo

193,9 ± 0,3

6

Giang Sơn

64,2

102,8 ± 0,9

7

Thủy văn Đức Xuyên

95,3

139,7 ± 0,7

8

Cầu 14

197,8

304,8 ± 2,2

9

Bản Đôn

229,4

405,0 ± 2,3

10

Hồ SrêPok

436,0 ± 2,4

11

TNN Đức Xuyên

49,0 ± 0,2

12

Hòa Tân

76,8 ± 0,8

13

Buôn Trấp

126,5 ± 1,1

14

Krông Nô

120,9 ± 0,6

15

Bình Hòa

162,5 ± 0,9

Tại trạm Đức Xuyên, tổng lượng nước dự báo tháng 02 năm 2020 giảm khoảng 2,6 triệu m3 so với tổng lượng nước thực đo của tháng cùng kỳ năm 2019.

Dự báo lượng nước có thể khai thác, sử dụng trên dòng chính sông Srê Pốk

Dự báo lượng nước có thể khai thác cho các nhu cầu sử dụng nước mặt của các ngành được xác định tại 04 vị trí Giang Sơn, Đức Xuyên, Cầu 14 và Bản Đôn đối với tháng 2 năm 2020 được thống kê bảng dưới đây:

Bảng 1.2:        Dự báo lượng nước có thể khai thác, sử dụng trong tháng 02/2020 (106 m3)

TT

Điểm tính toán

Tháng 02/2020

1

Giang Sơn

96,2 ± 0,9

2

Thủy văn Đức Xuyên

120,2 ± 0,7

3

Cầu 14

271,8 ± 2,2

4

Bản Đôn

367,3 ± 2,3

Xem chi tiết tại đây


Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 09 năm 2019 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2019 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Pleistocene (qp) và Pliocenen (n) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.