Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tiền Giang Tháng 4 Năm 2024

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2.

Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 17 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp­3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,3m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,91m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050) và sâu nhất là -17,47m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,75m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621060) và sâu nhất là -14,48m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060). 

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,3m. 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 đến -0,5 m. 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,3 đến -0.8 m. 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ là chính dao động khoảng   -0,1 đến -0,5 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính dao động khoảng -0,3 đến  -0,5 m.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q621050 (TCN n22 – xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) độ sâu mực nước trung bình tháng 11 là -16,56m đạt 55,20% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

4.Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: