Thu04022020

Last update11:12:37 PM GMT

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”.

There are no translations available.

Mục tiêu:

- Đánh giá tiềm năng, khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất theo các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2010; làm cơ sở để quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số điểm/khu vực có nhu cầu bức thiết về nước ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

Component 3 of the Project: “Investigation, assessment, planning and using of surface water and land in the coastal line; potential of groundwater in the coastal areas and islands”.

The Project was implemented by the three Divisions for Water Resources Planning and Investigation of the North, South and the Centre. The completed activities are: collecting data, analysis of remote sensing pictures, drawing hydro-geological map of 1:200.000 (5.945km2) and 1:50.000 (3.167km2); investigating and assessing on current status of groundwater exploitation; geophysical measurement, drilling, pumping tests, sampling and analysis of water samples.

Constructions are completed in 10 areas (including 3 islands), water was found in 36/38 wells. All of the wells are handed-over to the localities for management, exploitation and utilization

Hợp phần III Dự án: “Điều tra, đánh giá quy hoạch, sử dụng đất, nước mặt tại các thuỷ vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”.

There are no translations available.

Dự án do các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện, với các dạng công tác đã thi công: thu thập tài liệu; phân tích ảnh viễn thám; đo vẽ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:200.000 (5.945km2) và tỷ lệ 1:50.000 (3.167km2); công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất; địa vật lý; khoan bơm và công tác lấy và phân tích mẫu nước;

Kết quả thi công 10 vùng chi tiết (trong đó có 3 đảo) 36/38 lỗ khoan có nước đã được tiến hành bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

 

Project: “Investigation and assessment of groundwater in Neogene aquifer of Ha noi city”.

Objectives:

- Definition of geological and hydro-geological features of Neogene Aquifer;

- Assessment on the amount of water, zoning potential areas of the aquifer in the studied area;

The Project has been carried out by the Division for Water Resources Planning and Investigation for the North of Vietnam since 2007. 6/13 wells have been constructed so far. Details are as follows: LK1-N with the depth of 155m, at Đông Ngạc Commune, Từ Liêm District, Hà Nội, discharge of 16,44(l/s); LK3-N with the depth of 40m, at Long Biên district, Hà Nội, discharge of 16,40(l/s); LK6-N with the depth of 230m, at Ngũ Hiệp Commune, Thanh Trì district, Hà Nội, discharge of 5,50(l/s); LK8-N with the depth of 220m, at Lệ Chi Commune, Bắc Ninh, discharge of 20,06(l/s). The water quality is good. It is a potential aquifer that can supply water for industrial purposes in the studied area;

Regarding the well LK2N-TH with the depth of 300m, at Tả Thanh Oai, Hà Nội, salty water was found;

The well LK4-N, at Việt Hưng Urban Area, Long Biên District, Hà Nội is under construction.

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội”

There are no translations available.

Mục tiêu:

- Xác định đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước Neogen;

- Đánh giá mức độ chứa nước, khoanh định diện tích có triển vọng của tầng chứa nước trong phạm vị nghiên cứu;

Project: “Investigation and assessment of groundwater in the Western area of Nghe An”.

Objectives:

- Investigation on the hydro-geological conditions, water resources

- Definition of potential area supplying drinking water for Quy Hop, Thau Hoa and Con Cuong Township

The Project has been executed by the Division for Water Resources Planning and Investigation for the North of Vietnam since 2006 including the following activities: Fieldwork; geophysical measurement, drilling, pumping test, pumping water from dug wells.

Number of drilled wells: 22/23 (in quaternary sediments with the depth of 20m to 40m; in karsts: 40m to 100m) discharge from 0,71 to 10,0 (l/s), water quality meets the current standards, details are as follows: Quy Hop Area: 8/8 boreholes with the actual pumping rate of 28,38(l/s) equal to 2.448 (m3/d) able to supply water for 4.080 people (60l/person/ d); Thai Hoa Area 7/7 boreholes with the actual pumping rate of 14,97(l/s) equal to 1.293 (m3/d), capable to provide water for 2.155 people; Con Cuong Area 7/8 boreholes with the actual pumping rate of 29,6 (l/s) equal to 2.557 (m3/d) able to supply water for 4.262 people.

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Tây Nghệ An”

There are no translations available.

Mục tiêu:

- Điều tra điều kiện địa chất thuỷ văn, nguồn nước dưới đất

- Xác định khu vực triển vọng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt vùng thị trấn Quỳ Hợp, Thái Hoà và thị trấn Con Cuông

Project on the investigation of groundwater for Hà Giang Province

hagiangHà Giang is the border area of the North Vietnam, where located high mountains and a plenty of rivers and springs.

The terrain of Hà Giang province is relatively complex, dividing into 3 areas: the high mountainous area bordering with the northern tropics is quite steep; valleys, rivers and springs are separated; climate was featured with temperate, dividing into 2 seasons: rainy and dry. The high mountainous area of the West belongs to the massif of the Chay river’s upstream gathers with steep slopes, high passes, narrow valleys and stream beds; the climate of this area is divided into 2 seasons: rainy and dry. The low area of the Province includes hills, mountains, Lo river valleys and the town of Hà Giang.

Hà Giang was endowed with a number of high mountains with the highest peaks of Tây Côn Lĩnh (2419 m) and Kiều Liêu Ti (2402m). Regarding the flora, Hà Giang possesses many primeval forests with precious woods and 1000 kinds of rare medicinal plants. Animals are tigers, peacock, pangolins, … and a hundreds of other birds and animals.

Hà Giang obtains poetic grandeur Đồng Văn stone plateau, Khâu Vai love market compelling domestic and foreign tourists.