Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Công trình dự án

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước đơn giản hóa cho công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với diện tích tự nhiên 1.654,77 km2, trong đó diện tích đồi núi là 183 km2 (chiếm 11%) tập trung ở hai huyện Chí Linh và Kinh Môn. Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương khá phong phú. Để quản lý tài nguyên nước theo địa giới hành chính hay theo lưu vực sông thì việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm xây dựng là hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Hệ thống cơ sở dữ liệu được lập ra từ các dữ liệu điều tra, khảo sát theo thời gian.

TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

Chất lượng dịch vụ đã được bắt đầu vào những năm 1980 như một xu hướng trên toàn thế giới, khi các nhà tiếp thị nhận ra rằng chỉ có sản phẩm chất lượng mới có thể được bảo đảm để duy trì lợi thế cạnh tranh .Trong khi chất lượng kỹ thuật có thể được dễ dàng đánh giá khách quan nhưng đối với chất lượng chức năng thì khó khăn hơn. Cảm nhận về chất lượng dịch vụ của khách hàng là kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ, là những gì khách hàng mong đợi, kinh nghiệm của họ và những ảnh hưởng từ hình tượng của doanh nghiệp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra được cách hiểu về dịch vụ công là hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi chức năng quản lý hành chính nhà nước và bảo đảm cung ứng các hàng hóa công cộng phục vụ nhu cầu (lợi ích) chung thiết yếu của xă hội cũng như đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công chung nhất có thể áp dụng đối với các loại hình dịch vụ công khác nhau. Đó cũng là cơ sở lý luận chung cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng.

Thực hiện các quy định của Chính phủ liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 23 tháng 6 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1602/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định trên, sau khi phân tích, đánh giá các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện; các tài liệu về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ, Vụ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất xây dựng các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho các loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do các đơn vị thuộc Bộ hiện đang thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng "Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường" đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ đối với loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước này. Đặc biệt là trong lĩnh vực đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất, việc thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường" là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường theo các nội dung sau:

Nội dung 1: Tổng quan về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ ; tổng quan về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung 2: Tổng quan về loại hình bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường, tai biến địa chất; tổng quan về các loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, , môi trường, tai biến địa chất.

Nội dung 3: Nghiên cứu, xác định người đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất và mong muốn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công của người đặt hàng và các khách hàng khác;

Nội dung 4: Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất

Nội dung 5: Nghiên cứu, đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất

(Hải Lý)

Sử dụng công nghệ viễn thám để đánh giá hiện trạng, diễn biến khô hạn, xâm nhập mặn và tìm kiếm các nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hiện nay, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, dòng chảy trên các sông Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm dần.  Do thiếu hụt dòng chảy trên các sông và hồ chứa ở khu vực nên trong các tháng tiếp theo của mùa khô tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng sẽ xảy ra trên diện rộng và khốc liệt hơn.

Hội thảo “Quy hoạch tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Phạm vi, phân vùng quy hoạch và các vấn đề về tài nguyên nước”

cacvandeSáng ngày 19/5/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo "Quy hoạch tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Phạm vi, phân vùng quy hoạch và các vấn đề về tài nguyên nước". Tham dự Hội thảo, có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các Ban: Quy hoạch tài nguyên nước, Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất,  Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Quan trắc tài nguyên nước cùng các chuyên gia và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Serepok: Các vấn đề còn tồn tại

IMG_2490Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpok để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại của dự án. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo các Ban: Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, cùng các cán bộ chuyên trách dự án của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Hải Dương: Phát triển bền vững đô thị gắn liền với bảo vệ nước dưới đất

Hiện nay, sự suy giảm số lượng cũng như chất lượng nguồn nuớc dưới đất đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển bền vững của các đô thị. Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn nói chung và tại Hải Dương nói riêng đang là vấn đề cấp thiết được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhanh chóng vào cuộc triển khai.

Tình hình thực hiện dự án” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”

toancanhChiều ngày 03/05/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Ban Chủ nhiệm dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, cùng các thành viên của tổ tài nguyên nước mặt thực hiện dự án.

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long – nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở tận cùng sông Mê Kông, nơi dòng nước chia thành các nhánh lớn đổ vào biển Đông. ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất cả nước; tạo ra lượng lớn sản phẩm nông sản cung ứng đến nhiều vùng trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, tài nguyên nước đối với đồng bằng sông Cửu Long là vô cùng quan trọng.