Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk Tháng 10/2020

There are no translations available.

Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Srê Pốk

1. Tóm Tắt Diễn Biến Tài Nguyên Nước Mặt Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk

Tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến từ 250 – 450mm. Lưu lượng dòng chảy trên sông Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 17%. Mực nước các hồ thủy điện đều xấp xỉ mực nước dâng bình thường; dung tích các hồ phổ biến đạt trên 90%.

Tại trạm TNN Đức Xuyên:

– Mực nước trung bình tháng 10 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48799cm, tăng 93cm so với tháng trước, giảm 18cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 56cm so với giá trị tháng 10 TBNN. Giá trị lớn nhất là 49007cm (ngày 25/10), giá trị nhỏ nhất là 48649cm (ngày 03/10);

– Lưu lượng nước trung bình tháng 10 là 56,8m3/s, tăng 28,2m3/s so với tháng trước, giảm 27,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 30,3m3/s so với tháng 10 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 83,1m3/s (ngày 28/10), lưu lượng nước nhỏ nhất là 33,0m3/s (ngày 06/10);

– Trong tháng 10 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 152,1 triệu m3, tăng 77,9 triệu m3 so với tháng trước.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông rất tốt, có thể đáp ứng mục đích sinh hoạt; đến giữa tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

2. Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt

2.1  Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng 11/2020 cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Srê Pốk trong tháng 11 năm 2020 như sau:

Bảng 2.1: Dự Báo Tổng Lượng Nước Đến Tại Các Điểm Dự Báo Trong Tháng 11 Năm 2020 Trên Lưu Vực Sông Srê Pốk (106 M3)

TT

Lưu vực sông

Sông

Tổng lượng nước dự báo

Từ

Đến

1

Ia Drang

Ia Drang

148,42

296,83

2

Ia Lop

Ia Lop

139,36

278,72

3

Thượng Ea H’leo

Ea H’leo

134,68

269,36

4

Hạ Ea H’Leo

Ea H’leo

134,68

269,36

5

Thượng Ea Krong Ana

Krông Ana

226,24

452,48

6

Hạ Ea Krong Ana

Krông Ana

289,15

578,31

7

Thượng Ea Krong No

Krông Nô

155,08

310,15

8

Hạ Ea Krong No

Krông Nô

162,29

324,59

9

Thượng Srepok

Srê pôk

610,96

1221,9

10

Hạ Srepok

Srê pôk

730,69

1461,4

2.2 Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trên Lvs Srê Pốk

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 10 tiểu vùng dự báo, chúng tôi đã tiến hành dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 10 vùng trên lưu vực sông Srê Pốk. Cụ thể như sau:

Bảng 2.2:  Dự Báo Lượng Nước Có Thể Khai Thác Sử Dụng Trong Tháng 11 Năm 2020 (106 M3)

TT

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Ia Drang

Ia Drang

147,6

295,21

2

Ia Lop

Ia Lop

131,65

263,31

3

Thượng Ea H’leo

Ea H’leo

124,5

249,01

4

Hạ Ea H’Leo

Ea H’leo

121,48

242,96

5

Thượng Ea Krong Ana

Krông Ana

216,42

432,85

6

Hạ Ea Krong Ana

Krông Ana

276,05

552,11

7

Thượng Ea Krong No

Krông Nô

68,675

137,35

8

Hạ Ea Krong No

Krông Nô

75,895

151,79

9

Thượng Srepok

Srê pôk

564,3

1128,6

10

Hạ Srepok

Srê pôk

684,04

1368,1

Trong tháng 11 năm 2020, trên lưu vực sông Srê Pốk có 3 vùng dự báo thiếu nước với tổng lượng nước thiếu từ 0,292 đến 0,584 triệu m3. Cụ thể như sau:

Bảng 3.1:  Cảnh Báo Lượng Nước Thiếu Trong Tháng 11 Năm 2020 (106 M3)

TT

Vùng dự báo/ Lưu vực sông

Sông

Lượng nước thiếu

% thiếu nước

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Thượng Ea Krong Ana

Krông Nô

0,015

0,029

0,17

0,32

2

Hạ Ea Krong Ana

Krông Nô

0,273

0,548

6,24

12,52

3

Thượng Srê pôk

Srê pôk

0,004

0,008

0,04

0,07

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: