Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 9/2020

There are no translations available.

  1. Dự báo tài nguyên nước mặt trên từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Sê San

Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 9/2020, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa tăng từ 15-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành dự báo tổng lượng nước đến các vị trí dự báo trên lưu vực sông Sê san trong tháng 9/2020 như sau:

BẢNG 1.1:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC ĐIỂM DỰ BÁO TRONG THÁNG 9 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT 

Vị trí dự báo

Sông

Tổng lượng nước đến

Tăng (+)/ giảm (-) so với TBNN (1981 – 2010)

Từ

Đến

Từ

Đến

1

Đắk Dục

SêSan

215,4

234,1

-7,5

11,2

2

Đắk Hà

Đắk Psi

77,9

84,7

7,1

13,9

3

Văn Lem

Đắk Ta Kan

43,4

47,2

-1,7

2,1

4

Pô Cô

SêSan

378,2

411,1

-12,1

20,8

5

Đắk PXi

Đắk Psi

134,4

146,1

7,0

18,7

6

Tân Lập

Đắk Bla

225,2

244,7

14,9

34,5

7

Đắk Kôi

Đắk Bla

68,8

74,8

6,3

12,3

8

Măng Cành

Đắk Pơ Ne

10,3

11,2

0,3

1,2

9

Đắk Ruòng

Đắk Bla

88,1

95,8

7,1

14,7

10

Đắk Blà

Đắk Bla

292,8

318,3

20,1

45,6

11

Ngọk Wang

Đắk Uy

18,3

19,8

0,0

1,5

12

Sa Bình

SêSan

656,3

713,4

-5,6

51,5

13

Ngok Réo

Đắk Kle

3,7

4,0

-0,1

0,2

14

Ia Chim

SêSan

79,7

86,6

-1,9

5,0

15

Vinh Quang

Đắk Bla

506,9

550,9

40,4

84,5

16

Ia Mơ Nông

SêSan

1408,6

1531,1

41,2

163,7

17

Đắk Đoa

Ia Krom

115,3

125,3

14,0

24,1

18

Ia Mơ Nông

SêSan

66,4

72,2

0,7

6,5

19

Ia Krai

SêSan

1524,8

1657,4

40,4

172,9

20

Mô Rai_1

Sa Thầy

311,9

339,0

18,2

45,3

21

Ia Hrung

Ia Grăng

113,4

123,3

8,1

17,9

22

Ia Kha

Ia Grai

144,6

157,1

7,4

19,9

23

Mô Rai_2

SêSan

1871,9

2034,7

52,9

215,7

24

Ia O

SêSan

1874,8

2037,8

52,9

215,9

25

Ia Krai_25

Ia Grai

113,4

123,3

8,1

17,9

26

Ia Dom

SêSan

2303,8

2504,1

64,0

264,3

BẢNG 1.2:        DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN TẠI CÁC TỈNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2020 TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN (106 M3)

TT

Tỉnh

Tổng lượng nước đến

Từ

Đến

1

Kon Tum

1486,1

1615,3

2

Gia Lai

783,6

851,8

  1. Dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng trên LVS Sê San

Dựa trên kết quả dự báo tổng lượng nước đến trên 26 tiểu vùng, chúng tôi đã tiến hành xác định dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 26 vùng dự báo trên lưu vực sông Sê San. Cụ thể như sau:

BẢNG 1.3:        DỰ BÁO LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2020

TT

Vị trí dự báo

Lưu vực sông

Sông

Lượng nước có thể khai thác sử dụng

Từ

Đến

1

Đắk Dục

1

SêSan

203,8

222,5

2

Đắk Hà

2

Đắk Psi

73,7

80,5

3

Văn Lem

3

Đắk Ta Kan

40,6

44,4

4

Pô Cô

4

SêSan

341,9

374,8

5

Đắk PXi

5

Đắk Psi

121,6

133,3

6

Tân Lập

6

Đắk Bla

201,8

221,4

7

Đắk Kôi

7

Đắk Bla

64,1

70,1

8

Măng Cành

8

Đắk Pơ Ne

9,9

10,8

9

Đắk Ruòng

9

Đắk Bla

77,3

84,9

10

Đắk Blà

10

Đắk Bla

252,7

278,2

11

Ngọk Wang

11

Đắk Uy

17,2

18,8

12

Sa Bình

12

SêSan

558,9

616,0

13

Ngok Réo

13

Đắk Kle

3,4

3,7

14

Ia Chim

14

SêSan

74,7

81,6

15

Vinh Quang

15

Đắk Bla

428,2

472,3

16

Ia Mơ Nông

16

SêSan

1129,0

1251,5

17

Đắk Đoa

17

Ia Krom

109,2

119,2

18

Ia Mơ Nông

18

SêSan

63,1

68,9

19

Ia Krai

19

SêSan

1135,2

1267,8

20

Mô Rai_1

20

Sa Thầy

294,8

321,9

21

Ia Hrung

21

Ia Grăng

107,4

117,3

22

Ia Kha

22

Ia Grai

130,1

142,7

23

Mô Rai_2

23

SêSan

1436,2

1599,0

24

Ia O

24

SêSan

1422,8

1585,8

25

Ia Krai_25

25

Ia Grai

107,4

117,3

26

Ia Dom

26

SêSan

1672,2

1872,5

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: