Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Đánh giá hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum

a. Đánh giá hiệu quả về kinh tế - tài chính

Các giá trị dự án tạo ra không tính cụ thể bằng giá trị định lượng về kinh tế tài chính. Tuy nhiên, Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các ngành khai thác, sử dụng nguồn nước mặt đặc biệt là góp phần giải quyết nguồn nước cho các hộ dân nghèo nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững anh ninh, quốc phòng vùng biên giới Việt - Lào.

Dự án được tính toán, xác định kinh phí thực hiện trên cở sở áp dụng cách lập kinh phí thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật 26/2009/TT-BTNMT góp phần hoàn chỉnh khung pháp lý, cơ sở kỹ thuật và cơ chế tài chính để triển khai có hiệu quả các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường nói chung và hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước nói riêng.

b. Đánh giá hiệu quả về xã hội

Dự án được thực hiện sẽ đem lại hiệu quả xã hội như sau:

- Khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý, hài hòa và bền vững cho các hộ dân thuộc diện nghèo trong 64 xã vùng biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum, góp phần ổn định tại chỗ đối với các hộ dân nghèo theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- An sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới;

- Củng cố Quốc Phòng và toàn vẹn lãnh thổ;

- Trao đổi và hợp tác với nước bạn Lào;

- Thu hẹp khoảng cách miền múi với vùng đồng bằng;

- Tuyền truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng;

- Tăng cường cơ sở thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước, đặc biệt là tài nguyên nước vùng biên giới.

c. Đánh giá các tác động đối với môi trường

Trên cở sở tính chất, quy mô và mức độ thực hiện dự án việc xem xét đánh giá tác môi trường đối với việc thực hiện dự án như sau:

* Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án:

+) Các tác động gây ô nhiễm môi trường không khí

- Tác động ô nhiễm do bụi: không

- Tác động ô nhiễm do các chất khí: Không

- Tác động ô nhiễm do độ rung và tiếng ồn: Không

+) Các tác động gây ô nhiễm môi trường nước và đất

- Tác động gây ô nhiễm môi trường đất: không

- Tác động gây ô nhiễm môi trường nước: không

d. Các tác động đến môi trường Kinh tế - xã hội

- Các tác động liên quan đến sử dụng đất và giải phóng mặt bằng: không

- Tác động đến kinh tế - xã hội: Các hoạt động điều tra, khảo sát của dự án sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình quy phạm về điều tra và môi trường đồng thời tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật theo Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT. Vì vậy, khi thực hiện dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và vì vậy gần như không có những tác động bất lợi của việc thực hiện dự án đến môi trường kinh tế - xã hội.

* Đánh giá tác động môi trường giai đoạn sau khi thực hiện dự án:

Dự án không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng biên giới và còn cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đặc biệt là môi trường nước thông qua các giải pháp giám sát cải thiện môi trường nước.

e. Đánh giá tính bền vững của dự án

- Dự án là ý chí của Đảng và nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và môi trường vùng biên giới – vùng dự án và đồng thời là nguyện vọng chung của những hộ dân nghèo trong vùng dự án;

- Dự án được thực hiện bằng Nguồn ngân sách Nhà nước (nguồn sự nghiệp kinh tế) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên để có dự án có thể triển khai thực hiện cần có đủ kinh phí thực hiện trong thời gian dự kiến. Với tính cấp thiết, tầm quan trọng của dự án thì việc bố trí kinh phí thực hiện dự án được quan tâm phân bổ hợp lý bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ công việc.

Để bảo đảm các yêu cầu, nội dung đúng với mục tiêu dự án đặt ra ngay trong quá trình xây dựng đề cương dự án Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tập trung lực lượng cán bộ, chuyên gia và hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm để thực hiện xây dựng nội dung đề cương dự án.

Dự án được sự quan tâm của Chính phủ, sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Kết quả của dự án là cơ sở cho các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên các vùng/ lưu vực sông khác của Việt Nam triển khai thực hiện từ sau khi ban hành Thông tư 12/2014/TT-BTNMT.

f. Đánh giá khả năng rủi ro của chương trình, dự án

* Đánh giá khả năng rủi ro trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện:

Xác định đây là vùng dự án thuộc địa hình miền núi nên sẽ không ít khó khăn trong việc tiến hành điều tra thực địa:

Địa hình vùng dự án chủ yếu là đồi núi cao; sông, suối thường ở các lũng sông hai bên rất dốc và khó tiếp cận các đoạn sông cần điều tra, khảo sát và đánh giá;

Dân cư thưa thớt và đi lại khó khăn nên sẽ khó tiếp cận với các hộ dân nghèo thuộc các dân tộc thiểu số;

Vì vậy cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và quá trình phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

* Đánh giá khả năng rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện và sau khi thực hiện dự án:

Dự án thuộc dạng dự án điều tra cơ bản nên việc xem xét, đánh giá rủi ro từ các hoạt động như: sinh sống, nông nghiệp, lâm nghiệp, hoạt động khai khoáng, du lịch tới quá trình thực hiện dự án là không có.

Tính rủi ro của dự án có xẩy ra là các quy định pháp luật có liên tới nội dung dự án thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp và ít có khả năng xảy ra do các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở vững chắc cho công tác triển khai thực hiện dự án

Newer news items:
Older news items: