Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ngày 13 tháng 10 năm 2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” do ông Nguyễn Trung Phát làm Chủ nhiệm.

Dự án trên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-QHTNN ngày 21/01/2010 theo ủy quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian thực hiện, Dự án được phê duyệt điều chỉnh tại các quyết định số 2700/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2014 và số 1724/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2016. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2011 đến năm 2019.

Mục tiêu của Dự án là xác định được các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, cung cấp cơ sở khoa học về nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen trong phạm vi dự án giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này.

Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ của Dự án là thực hiện việc điều tra, đánh giá để khoanh định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo các tiêu chí, căn cứ và quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Phạm vi dự án thuộc vùng ven biển của các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, diện tích khoảng 6.300 km2.

Dự án đã hoàn thành nội dung, khối lượng các hạng mục công việc theo phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, đạt được mục tiêu đặt ra của Dự án. Các kết quả chính đạt được:

+ Đánh giá được tổng tiềm năng tài nguyên NDĐ khoảng 8.248.668 m3/ng, trong đó nước nhạt khoảng 6.678.722 m3/ng, nước mặn khoảng 1.569.946 m3/ng; tổng trữ lượng có thể khai thác phần nước nhạt khoảng 2.003.617 m3/ng. Tổng lượng nước dưới đất đang được khai thác khoảng 406.635  m3/ng.

+ Theo loại vùng hạn chế khai thác NDĐ: Đã khoanh được vùng hạn chế theo loại vùng 1 khoảng 1.691 km2; theo loại vùng 2 khoảng 417 km2; theo loại vùng 3 khoảng 1.197 km2; theo loại vùng 4 khoảng 394 km2; theo loại vùng hỗn hợp khoảng 683 km2.

+ Theo tầng chứa nước khai thác: Đã khoanh được vùng hạn chế thuộc TCN Đệ tứ không phân chia (q) và Holocen (qh) khoảng 2525 km2; thuộc TCN Pleistocen (qp) khoảng 1569 km2; thuộc TCN Neogen (n) khoảng 65 km2.

+ Bộ sản phẩm của báo cáo kết quả thực hiện đúng và đủ theo quy định trong Dự án.gồm các bản đồ tỷ lệ 1/50.000; danh mục vùng hạn chế khai thác NDĐ; các báo cáo chuyên đề; báo cáo kết quả thực hiện Dự án.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Dự án trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện, thảo luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, giải trình của tập thể tác giả, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả thực hiện của tập thể tác giả, đồng thời đề nghị tiếp thu để sửa chữa, hoàn thiện một số nội dung trong Báo cáo theo đánh giá thẩm định của Hội đồng.

Một số hình ảnh trong hội nghị nghiệm thu:

sdgdfhg


Newer news items:
Older news items: