Wed11132019

Last update12:25:46 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 có xu thế hạ so với tháng 12/2018. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN) và giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,69m tại xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 0,34m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với thực đo tháng

2.Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2019 có xu thế hạ so với tháng 12/2018. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5b-QD) và giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,71m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD). 

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,46m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 0,67m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với thực đo tháng 1 có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: