Văn phòng Trung tâm báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000”

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000”. Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Trung tâm.

Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia                                       Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại diện Văn phòng trung tâm ông Nguyễn Mạnh Trình cho biết, Căn cứ tình hình thực tế cấp kinh phí, thi công dự án “ Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000)” và để phù hợp với thực tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề cương được phê duyệt đồng thời tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép phù hợp với các nhiệm vụ về điều tra tài nguyên nước do Trung tâm đang đề xuất và triển khai thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Văn phòng Trung tâm kính trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt, điều chỉnh dự toán và thời gian thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum (tỷ lệ 1/100.000)”, cụ thể như sau:

Điều chỉnh phạm vi thực hiện dự án: Theo Quyết định phê duyệt số 187/QĐ-TNNQG Dự án thực hiện trên địa bàn 64 xã biên giới Việt Nam – Lào kéo dài từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh đến địa phận tỉnh Kon Tum (thuộc 15 huyện biên giới của 06 tỉnh). Điều chỉnh Dự án thực hiện trên địa bàn 17 xã biên giới Việt Nam – Lào kéo dài từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh đến địa phận tỉnh Quảng Bình (thuộc 8 huyện biên giới của 02 tỉnh). Nguyên nhân điều chỉnh số vùng thực hiện: Diện tích vùng thực hiện của Dự án giảm do được điều chỉnh để phù hợp với nguồn kinh phí phân bổ cho dự án là diện tích đã được điều tra, đồng thời lồng ghép với các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 của các lưu vực sông lớn trên lãnh thổ Việt Nam do Trung tâm đang trình duyệt để triển khai thực hiện trong các năm tới.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Theo Quyết định phê duyệt số 187/QĐ-TNNQG thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021. Nguyên nhân điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án cho phù hợp với diện tích thực tế đã thực hiện và để kết thúc dự án.

Điều chỉnh về nội dung, khối lượng: Trên cơ sở tổng diện tích thi công thực tế và kết quả rà soát, đề nghị điều chỉnh phạm vi diện tích thực hiện và giữ nguyên nội dung thực hiện. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của dự án

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy cho biết, Văn phòng trung tâm cần tiếp tục tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng cần điều chỉnh toàn dự án trên cơ sở đó lập Tờ trình điều chỉnh Dự án, trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xem xét, thẩm định và phê duyệt sớm.

                                                  Toàn cảnh cuộc họp.