Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước từ các phong trào thi đua yêu nước

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lịch sử 10 năm xây dựng, phát triển, Đảng ủy và lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát huy truyền thống hơn 40 năm thi đua yêu nước của các đơn vị trực thuộc. Vì thế, phong trào thi đua của Trung tâm đã được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới.

Co_Bo_2017.1

Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm đã xác định công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trung tâm luôn đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp phát động, đồng thời chủ trì phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rất thiết thực, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn cấp Chính phủ, cấp Bộ.

Tích cực hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả

Trong 10 năm qua, Trung tâm đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua và luôn nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể và người lao động. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm, đặc biệt là các Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch thi đua gắn kết kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong từng quý, từng năm; phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm trong năm hoặc tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện các Cụm công trình chuyên môn. Trong đó có các phong trào thi đua tiêu biểu như:

(1) Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Trung tâm từ năm 2015 đến hết Quý IV năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm thi đua lập thành tích thực hiện Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ viên chức và người lao động, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Dự án số 1.

(2) Phong trào “Thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

(3) Phong trào “Thi đua thực hiện cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

(4) Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”.

(5) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

(6) Phong trào “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW”, theo chủ đề từng năm.

(7) Phong trào “Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT về tăng cương kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động”.

(8) Phong trào thi đua chuyên đề “Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)”: Lập thành tích trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm thiết thực kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Lao động 01/5; đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(9) Phong trào thi đua hưởng ứng Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013).

(10) Hưởng ứng và thực hiện tích cực, có hiệu quả 02 phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tinh thần Chỉ thị số 725/2011/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

(11) Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trung tâm đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể viên chức của đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để từ đó đưa các phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân.

(12) Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

(13) Thực hiện 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(14) Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015 của đất nước.

(15) Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thông qua các phong trào thi đua, Trung tâm đã thúc đẩy tinh thần hăng say lao động của tập thể và từng cá nhân. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Vì thế, các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực tới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Kịp thời khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

Từ các phong trào thi đua yêu nước, Trung tâm đã phát hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Trung tâm, tiêu biểu như:

(1) Thực hiện phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành TNMT với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành TNMT trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015”. Qua tổng kết đợt thi đua đặc biệt, Trung tâm đã có 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt được Bộ TNMT tặng Bằng khen. 

(2) Từ kết quả của việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, năm 2015, Trung tâm đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Trung tâm thực hiện tốt công tác tổng kết phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất chọn ra các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình như nêu gương người tốt, việc tốt trong toàn đơn vị.

(1) Từ phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm thi đua lập thành tích thực hiện Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, trong năm 2015, Trung tâm đã phát hiện và nhân rộng được 03 gương điển hình tiên tiến (01 cá nhân và 02 tập thể): Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm (có tham luận “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và điều tra cơ bản để phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia”); Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (có tham luận “Đi tìm lời giải mô hình cấp nước bền vững ở các vùng núi cao, hải đảo”); Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (có tham luận “Các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cán bộ công nhân viên”). 03 bài tham luận của 03 gương điển hình tiên tiến của Trung tâm đã được đăng tải trong Kỷ yếu và được trình bày tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III.

(2) Từ kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2017, Trung tâm đã giới thiệu được 01 gương điển hình tiên tiến: ông Bùi Du Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan trắc tài nguyên nước.

4_hoat_dong.1

Nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý đã được trao tặng

Có thể nói rằng, phong trào thi đua yêu nước không chỉ là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành mà còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần hăng say lao động, khí thế thi đua sôi nổi của tập thể và từng cá nhân, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Thứ nhất, về tổ chức Đảng, Đảng bộ Trung tâm QH&ĐT TNNQG đã đạt nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng như: Giấy khen của Đảng ủy Bộ TNMT tặng “Tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền (2009 – 2011), Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng “Tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2008 – 2012), Giấy khen của Đảng ủy Bộ TNMT tặng “Tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012”, Giấy khen Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường “Tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 05 năm liền (2010 – 2014), được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương là một trong những “Tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2010 – 2015”, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen Tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015”.

Thứ hai, về tổ chức Công đoàn, Công đoàn Trung tâm đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Năm 2014, Công đoàn Trung tâm có 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; 18 tập thể và 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 11 tập thể và 19 cá nhân được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Bộ. Năm 2015, Công đoàn Trung tâm có 07 cá nhân và 01 tập thể được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; Công đoàn cơ sở Trung tâm được tặng 01 Cờ của Công đoàn viên chức Việt Nam; 15 tập thể và 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 12 tập thể và 15 cá nhân được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Bộ. Năm 2016, Công đoàn Trung tâm có 07 cá nhân, 01 tập thể được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam; Công đoàn cơ sở Trung tâm được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016”; 04 tập thể được tặng danh hiệu thi đua của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 11 tập thể và 21 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 10 tập thể và 20 cá nhân được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Bộ; 01 tập thể được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Công đoàn viên chức Việt Nam.

Thứ ba, về tổ chức Đoàn, Đoàn TNCSHCM Trung tâm đã được tặng nhiều hình thức khen thưởng cấp cấp Trung ương Đoàn, cấp Khối, cấp Bộ như: Nhiệm kỳ 2009 – 2012, Đoàn cơ sở và 03 đoàn viên được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2012”. Năm 2015, Đoàn cơ sở được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015”; 03 tập thể và 07 cá nhân được tặng Giấy khen của Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm 2016, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, 01 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận thanh niên làm theo lời Bác, 01 cá nhân được tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, Đoàn cơ sở được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017”, 07 tập thể và 16 cá nhân được tặng Giấy khen của Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua 10 xây dựng và phát triển, cùng bề dày lịch sử hơn 40 năm của các đơn vị trực thuộc, với các thành tích đạt được, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như: 03 Huân chương Độc lập các hạng, 04 Huân chương Lao động các hạng, 06 Cờ thi đua của Chính phủ, 21 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 36 Chiến sỹ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường, 916 Chiến sỹ thi đua cơ sở, 137 Tập thể lao động xuất sắc, 5.235 Lao động tiên tiến. Đây là thành quả, niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, viên chức, người lao động toàn Trung tâm; là động lực to lớn để Trung tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và góp phần phát triển hơn nữa lĩnh vực tài nguyên nước.

Nhìn lại giai đoạn 10 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã không ngừng phát triển và đổi mới, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Những thành tích đạt được là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự đoàn kết phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm, cùng sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các đơn vị trong, ngoài ngành và các đối tác quốc tế.

chu_thich

(Bà Lê Hồng Nhung, Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG)