Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG họp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

IMG_8521_recutNgày 30/12/2015, Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổng kết công tác Đảng năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Kiểm điểm các tập thể, cá nhân; Xét phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2015; Xét duyệt, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh, trong năm 2016, Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kịp thời nắm vững tình hình và diễn biến tư tưởng, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ.

 Thứ hai, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Khối, trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 Thứ ba, lãnh đạo xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên nhất là kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiểm tra nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật.

 Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành trong triển khai thực hiện, trong công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn; xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành.

 Thứ năm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2016 có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống mạng thông tin nội bộ phục vụ cho việc hội họp, giao ban trực tuyến giữa cơ quan Trung tâm và 03 Liên đoàn trực thuộc.

IMG_8504_recut

(Hồng Nhung – NAWAPI)