Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước thực hiện

Sáng ngày 23/06/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Kiều Văn Thế – Giám đốc, cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Báo cáo tại Hội đồng, ông Phan Quang Thức thay mặt chủ nhiệm dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước được giao thực hiện 01 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ đó là Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II đô thị Quảng Ngãi. Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Tóm tắt kết quả các bước 6 tháng đầu năm như sau: Đã thu thập đầy đủ và rà soát mức độ đầy đủ, tin cậy của các nhóm tài liệu. Hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung điều tra đó là: cấu trúc, hiện trạng và nhiễm bẩn. Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất điều tra tổng quan. Điều tra chi tiết xác định các tầng chứa nước, cách nước chủ yếu, các vùng cấp thoát nước tự nhiên , nơi cung cấp nước sông cho nước dưới đất , giữa các tầng chứa nước với nhau. Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất. Hoàn thành công tác đo địa vật lý. Hoàn thành 10/11 lỗ khoan và kết cấu. Hoàn thành bơm hút nước thí nhiệm cho 5/7 lỗ khoan. Hoàn thành công tác lấy mẫu nước trong điều tra và công tác lấy mẫu đất xác định tính thấm và thành phần hạt.

Ông Phan Quang Thức – Phó giám đốc Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số ảnh tại cuộc họp:

                                              Toàn cảnh cuộc họp.