Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2023

Chiều ngày 12/01/2023, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2023 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tống Ngọc Thanh.

Đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Triệu Đức Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Trung tâm.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy cho biết, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng số là 214 đảng viên. Hệ thống tổ chức gồm: 02 Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ trực thuộc, trong đó: 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm, 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc và miền Trung; riêng Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam hiện nay vẫn còn trực thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Triệu Đức Huy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy Trung tâm đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy thuộc Đảng bộ Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: trực tiếp và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước; xây dựng các quy hoạch, thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê tài nguyên nước; quản lý, vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia; thực hiện công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra; bảo vệ và phát triển tài nguyên nước các lưu vực sông; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng ủy Trung tâm. Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả tổ chức cấp ủy các chi bộ sinh hoạt chi bộ theo chuyên đê theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy Trung tâm quan tâm thực hiện. Trong năm vừa qua đã xem xét cử 6 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, 03 đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. 15 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do đảng ủy cấp trên tổ chức.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, đồng chí Triệu Đức Huy nhấn mạnh, để đảm bảo hoàn thành tiến độ, chất lượng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Trung tâm chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị được giao phó.

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hành động các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ TN&MT phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc mừng Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng để đạt nhiều thành tựu lớn trong bối cảnh năm 2022 có nhiều biến động và khó khăn.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, sát sao, thường xuyên quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và tổ chức nhiều cuộc họp để học tập, nghiên cứu. Đồng thời Đảng ủy cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; tập trung kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, tổ chức cấp ủy các chi bộ sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức, năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động; phối họp chỉ đạo công tác dân vận của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ.