Thông tư 27 năm 2023

Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Xem chi tiết tại đây: