Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Xem chi tiết tại đây: