Thông tư 26 năm 2023

Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023  Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên.

Xem chi tiết tại đây: