Thông tư 25 năm 2023

Thông tư số 25/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học.

Xem chi tiết tại đây: