Thông tư 24 năm 2023

Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.

Xem chi tiết tại đây: