Thông tư 18 quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn

Thông tư 18/2022/TT-BTNMT Quy định nội dung quan trắc khí tướng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Xem chi tiết tại đây