Thông tư 14/2023/TT-BTNMT

Thông tư số 14 năm 2023 ngày 16 tháng 10 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, chung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Xem chi tiết tại đây: