Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000
Tên file 117QĐ BCSĐTNMT.pdf
Link download Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000
Ngày 2019-07-09 06:16:41