Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước” do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước thực hiện.

Pansy10

Trong năm 2015 dự án đã đề xuất được khung nội dung thông tin cơ bản – metadata đối với các dự án lĩnh vực tài nguyên nước và đã xây dựng thành công Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp metadata các dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được đề ra:

+ Lưu trữ các thông tin cơ bản về dự án lĩnh vực tài nguyên nước theo các chuẩn metadata đã đề xuất.
+ Cập nhật đầy đủ danh mục và dữ liệu cơ bản về các dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước vào hệ thống tông tin trực tuyến.
+ Cung cấp công cụ tìm kiếm tra cứu danh mục các dự án theo nhiều tiêu chí.
+ Tích hợp hệ thống bản đồ vùng dự án, tương ứng với từng dự án.
+ Có khả năng kết xuất các bảng, biểu dữ liệu, báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản.
+ Cung cấp chức năng quản trị hệ thống: Quản trị người dùng, Quản trị dự án, Quản trị bản đồ.

Pansy11

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề ra được cách thức mới trong việc lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu các dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

Pansy12

Theo đánh giá của TS.Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Đề tài đã hoàn thành tốt về khối lượng và chất lượng các hạng mục công việc thực hiện trong năm 2015.

(Trung tâm Dữ liệu QH&ĐTTNN)