Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2015

Trong năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện 06 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp và 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới.

1. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc trong năm 2015: 03 đề tài. 

– TNMT.02.50: “Nghiên cứu xác định lượng cung cấp thấm từ các hồ chứa nước lớn cho các tầng chứa nước ở Đông Nam Bộ bằng phương pháp mô hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng”. Thời gian thực hiện: 2014 – 2015. Chủ nhiệm đề tài: TS.Ngô Đức Chân, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện.

– TNMT.02.52: “Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý dòng chảy phụ thuộc tỷ trọng của nước và mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nước ven biển. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng”. Thời gian thực hiện: 2014 – 2015. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Trần Trung, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước thực hiện.

– TNMT.02.48: “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước”. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Đình Dũng, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước thực hiện.

2. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp sang năm 2016: 04 đề tài.

– TNMT.02.46: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Trung, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện.

– TNMT.02.47: “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luyện Đức Thuận, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

– TNMT.02.49:  “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Vệ”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Hà, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện.

– Đề tài mở mới năm 2015: Mã số: 2015.02.06: “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Bá Quyền, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện./.

(Thanh Loan- VP NAWAPI)