Cần phải xây dựng Quy trình đánh giá dự báo tài nguyên nước mặt

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta hiện nay. Trong đó, công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước (phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước).

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, trong đó tại khoảng h, Điều 12 của Luật có quy định việc đánh giá, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Hiện tại công tác đánh giá, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2009 tới nay. Tuy nhiên, chưa có quy trình hay hướng dẫn nào về đánh giá, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng. Hơn nữa, thực tế cho thấy, để thực hiện tốt công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt cũng như để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các dự báo viên, rất cần phải có quy trình đánh giá dự báo tài nguyên nước. Vì vậy, việc  nghiên cứu đề xuất xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn và công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt đạt hiệu quả, kịp thời.
DL57

Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ xem xét một cách tổng quan công tác xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng ở Việt Nam và trên thế giới; xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo; nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn.

Việc xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn là nhân tố quan trọng nhất trong việc cảnh bảo, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng của các đơn vị thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Nhiều chuyên gia tài nguyên nước cho rằng việc xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn cũng khó khăn phức tạp chẳng kém gì việc dự báo, quản lý tài nguyên nước.

Sau khi kết thúc, kết quả của đề tài sẽ có tính ứng dụng cao trong việc cảnh báo, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng và đặc biệt phục vụ cho quá trình phòng chống thiên tai do nước gây ra và phát triển kinh tế – xã hội./.

(Mai Phú Lực)