Một số hình ảnh tại Hội thảo “Nước và việc làm”

Chiều ngày 21/3/2016, tại tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục Quản lý tài nguyên nước, VPTT Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo Khoa học “Nước và Việc làm”.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Pes_18

Pes_19

Pes_20

Pes_21

Pes_22

Pes_23

Pes_27

Pes_24

Pes_26

Pes_28

(Thanh Sơn – TTDLQHĐTTNN)