Dự án IGPVN: Sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và CHLB Đức trong vấn đề phát triển và bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm P2

Trong 06 năm hoạt động (2009 – 2014), Dự án IGPVN đã đạt được nhiều kết quả to lớn: trang bị phương tiện đi lại và một số trang thiết bị phục vụ các hạng mục công việc của Dự án, các công việc chuyên môn của Trung tâm và các tỉnh trong vùng hoạt động của Dự án; tổ chức một số lớp học, đào tạo (cả trong và ngoài nước) về tiếng Anh, chuyên môn nghiệp vụ giúp nâng cao năng lực cán bộ Trung tâm, các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan; hỗ trợ Trung tâm xây dựng một số Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất; tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ các buổi lễ kỷ niệm Ngày nước thế giới tổ chức ở Việt Nam; tham gia và tiến hành một số chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho người dân các tỉnh, thành phố trong vùng hoạt động của Dự án; xây dựng, phục hồi nâng cấp mạng quan trắc tự động nước dưới đất và mô hình số nước dưới đất để làm công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát tài nguyên nước dưới đất ở một số tỉnh, thành phố trong phạm vi hoạt động của Dự án,…

DL38

Trong pha 3 (2015 – 2017) Dự án sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính: Xây dựng các văn bản hướng dẫn kỹ thuật và các khuyến nghị về bảo vệ, khai thác tài nguyên nước ngầm tại các địa phương; Bổ sung các dữ liệu điều tra cơ bản về nước ngầm tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long; sửa chữa, nâng cấp mạng quan trắc xâm nhập mặn tài nguyên nước dưới đất trong vùng dự án; Tăng cường năng lực kỹ thuật về điều tra, đánh giá bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án; Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho địa phương vùng dự án; Tăng cường việc phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý, đối tượng sử dụng nước và các bên liên quan tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

DL43

Trong giai đoạn vừa qua, Dự án đã trang bị phương tiện đi lại và một số trang thiết bị phục vụ các hạng mục công việc của dự án và các công việc chuyên môn của Trung tâm và các tỉnh của dự án; Tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn trong nước và nước ngoài cho cán bộ Trung tâm; Hỗ trợ cán bộ của Trung tâm soạn thảo 2 Hướng dẫn kỹ thuật về kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất đô thị và điều tra đánh giá nước dưới đất đô thị; Đã xây dựng, phục hồi nâng cấp mạng quan trắc tự động nước dưới đất và mô hình số nước dưới đất để làm công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát tài nguyên nước dưới đất ở một số tỉnh của dự án; Tham gia vào một số hoạt động trong khuôn khổ các buổi lễ kỷ niệm ngày nước thế giới tổ chức ở Việt Nam; Tham gia và tiến hành một số chương trình, hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho người dân các tỉnh trong vùng Dự án; Các kết quả đạt được của dự án đã đóng góp vào việc ra quyết định cho các đơn vị quản lý nhà nước về tài nguyên nước cũng như đó là những tài liệu quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm.

DL44

Với những thành tựu đạt được, cả Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên (BGR) đang xúc tiến và hy vọng dự án sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi giai đoạn 3 của dự án kết thúc./.

(Thanh Sơn)